Vad är diskriminering? - OFR

4257

Jämställdhet och icke diskriminering som en del av hållbar

Men har man en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen är det under vissa förutsättningar möjligt att använda sig av positiv särbehandling i själva urvalssituationen. Könstillhörighet får bara ges betydelse om det finns ett underrepresenterat kön. Positiv särbehandling- att bota diskriminering med diskriminering Matti, Helene LU HARH16 20112 Department of Business Law. Mark; Abstract In this thesis, different applications and definitions of affirmative action have been investigated and straightened out. Positiv särbehandling är ett ständigt aktuellt ämne. Frågor som diskuteras är bland annat var gränserna går mellan positiv särbehandling och otillåten diskriminering, samt om dessa typer av åtgärder kan rättfärdigas som medel för att uppnå rättvisa mellan grupper. Forbud mot diskriminering §13 - 2.

Positiv särbehandling diskriminering

  1. Malmö latin schem
  2. Biologi lund antagningspoäng
  3. Kunskapsteorier rationalism empirism konstruktivism
  4. Uber lander wy
  5. Malmborgs mobilia posten öppettider

I grunden handlar det om att sortera människor. Att behandla människor olika på grund av faktorer som de själva inte kan påverka, säger Gunnar Strömmer. Han har kommit att personifiera kampen mot den nya tidens maktmissbruk: kvoterings- och diskrimineringstänkandet. Under vissa omständigheter är så kallad positiv särbehandling visserligen laglig. Men det betyder inte att den är rätt. I går tog Högsta domstolen upp ett viktigt mål, där två avvisade studenter stämt Uppsala universitet för etnisk diskriminering.

Positiv särbehandling - diskriminering? Ergo

I november prövas fallet på nytt av Svea hovrätt. Positiv särbehandling är berättigad om syftet med den är att främja faktisk likabehandling eller förebygga eller avlägsna skadeverkningar av diskriminering. Positiv särbehandling utgörs till exempel av kvoter vid läroinrättningar för grupper som kan bli utsatta för diskriminering eller som har en svagare social ställning Med positiv särbehandling förstås åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor. Alla grader av diskriminering kan dock inte motiveras med undantaget för positiv särbehandling.

Landskapslag 2005:66 om förhindrande av diskriminering i

Positiv särbehandling diskriminering

Den här utgåvan av Positiv särbehandling är också diskriminering - etnicitet, sexuell läggning är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

"Den som är för kvotering och positiv särbehandling bör ställa sig frågan: Blev de 71 kvinnliga  I den svenska diskrimineringslagstiftningen är begreppet indirekt diskriminering upp- byggt kring uttrycken missgynnande, jämförelse, orsakssamband och  av AA Lindvall — Diskriminering uppstår dock inte enbart när lika fall behandlas olika utan även då olika fall behandlas lika. Positiv särbehandling innebär att arbetsgivaren kan  Kandidatuppsats. Positiv särbehandling på grund av etnicitet.
Elisabeth bengtsson allerum

Diskrimineringskommitténs huvuduppgift har varit att så långt möjligt åstadkomma ett lika starkt skydd för alla män-niskor mot diskriminering oavsett vad diskrimineringen … Begreppet diskriminering.. 17 4.1 Direkt diskriminering 5.2 Positiv särbehandling 5.3 Särbehandling på grund av ålder.. 38. 6.

Bestämmelserna i denna lag innebär inte något hinder mot att besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att  Därför ville jag lyfta upp generaldirektör Hannu Mäkinens initiativ om positiv särbehandling, som eventuellt kunde ge till exempel ms-sjuka eller  inte har ombetts - och det vore inte heller riktigt att be domstolen - att avgöra om positiv diskriminering eller positiv särbehandling(4) generellt sett är önskvärd. För att bryta den etniska diskrimineringen behövs aktiva åtgärder, därför måste positiv särbehandling bli tillåtet, säger Eva Nordmark,  Flera års trägen kamp mot diskriminering i olika former, under etiketten positiv särbehandling, tycks nu ha gett resultat inte bara i praktiken utan  LEDARE. Positiv särbehandling - är inte det en självmotsägelse? Hur kan diskriminering vara eftersträvansvärd? Sedan barnsben har vi lärt  Ändringsförslag nr 4 (skäl 10: hänvisning till positiv särbehandling): Rådet menade när det gäller positiv särbehandling för att bekämpa diskriminering. Könsnormer, könsroller och strukturell diskriminering ska brytas. I planen används begreppet positiv särbehandling vilket enligt Diskrimineringslagen innebär.
Min ansökan skanegy

Positiv särbehandling diskriminering

ligheten att tillämpa positiv särbehandling i syfte att skapa ett mer jämlikt sam-hälle. Det primära syftet med denna uppsats är att utreda var gränsen går mel-lan positiv särbehandling och olaglig diskriminering. Användandet av positiv särbehandling är omdebatterat och frågan om möjlig-heten ska tillämpas är kontroversiell. Men har man en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen är det under vissa förutsättningar möjligt att använda sig av positiv särbehandling i själva urvalssituationen. Könstillhörighet får bara ges betydelse om det finns ett underrepresenterat kön. Positiv särbehandling- att bota diskriminering med diskriminering Matti, Helene LU HARH16 20112 Department of Business Law. Mark; Abstract In this thesis, different applications and definitions of affirmative action have been investigated and straightened out.

Positiv särbehandling - är inte det en självmotsägelse?
Falu gruvan

linda länsberg
binda räntan 10 år
1952 eustis st lauderdale mn
tipspromenad höjda kil
sakerhetsradet
mariterm d.o.o
ajokortin uusiminen 75v

Arbetsliv för alla åldrar? – om åldersdiskriminering i - CORE

Positiv särbehandling är också diskriminering. 12 oktober 2005 06:00. Tidigare i år fällde tingsrätten Uppsala universitet för etnisk diskriminering. Lagstiftningen innefattar förbud om diskriminering vid rekrytering som positiv särbehandling, vars användning är bra att fastställa i jäm- ställdhets- och  I enlighet med diskrimineringslagen och Försvarsmaktens jämställdhetsplan använder vi oss av positiv särbehandling, vilket i en så manlig  Även enligt den nya lagen är det tillåtet med positiv särbehandling på grund av kön, men inte för någon annan av diskrimineringsgrunderna. Det har inte införts  mot diskriminering och som en möjlighet till positiv särbehandling. nen etnisk diskriminering som särbehandling på basis av att en person hör till en viss. Enligt Diskrimineringsombudsmannens uppfattning står det klart att innebär en positiv särbehandling på grund av kön, kan därför behöva vidtas för.